Home Wesley

Author Archives

Author: Wesley

Việc Chúa Làm

Đức Chúa Trời đang hành động và Giáo hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam đã tham dự công việc Ngài làm trong 4 tháng qua, từ tháng 05-08/2019. Ngợi khen Chúa! “Thật, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại, Vì thế, chúng con vui mừng.” (Thi thiên 126:3 […]
Read more