Home Dưỡng linh Bài viết

Bài viết

Giu-đa ích-ca-ri-ốt

Theo Thánh Kinh, Giu-đa ích-ca-ri-ốt là con Si-môn, quê ở Kê-ri-giốt, xứ Mô-áp (Giê-rê-mi 48:24; A-mốt 2:2) hoặc ở Kê-ri-giốt-Hết-rôn, còn gọi là Hát-so (Giô-suê 15:25). Các sách Phúc âm không cho biết nhiều về thời niên thiếu của Giu-đa ích-ca-ri-ốt hoặc những ngày đầu theo Chúa. Nhà chép phúc âm Lu-ca tường
Read more

Thánh Kinh Luận Giải: LỜI DỰ NGÔN VỀ ĐẤNG MÊ-SI-A TRONG DÂN-SỐ KÝ 24:17-19

            Khi đề cập đến lời dự ngôn trong Cựu Ước về Chúa Cứu Thế giáng sinh, ta thường nhớ tới những lời tiên tri quen thuộc ở Ê-sai 7:14; 9:6; 11:1-2 và Mi-chê 5:2. Tuy nhiên, các sách khác của Cựu Ước cũng ghi chép rất nhiều lời báo trước về Đấng Mê-si-a ngự […]
Read more

CON NGƯỜI THUỘC LINH

Con Người Thuộc Linh (A. W. Tozer)      Khái niệm về tính thuộc linh không giống nhau trong vòng những hệ phái Cơ Ðốc khác nhau. Trong một số hệ phái, nếu một người có giọng thanh tiếng tốt, thường hay nói về tôn giáo được cho là người rất thuộc linh; những người […]
Read more

Tin Vui Lớn Cho Trần Gian

TIN VUI LỚN CHO TRẦN GIAN (Lu-ca 2:8-11) Thiên sứ bảo: “Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh.Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. (Luca 2:10-11)   […]
Read more