Home Kinh Thánh Luận Giải

Kinh Thánh Luận Giải

Giu-đa ích-ca-ri-ốt

Theo Thánh Kinh, Giu-đa ích-ca-ri-ốt là con Si-môn, quê ở Kê-ri-giốt, xứ Mô-áp (Giê-rê-mi 48:24; A-mốt 2:2) hoặc ở Kê-ri-giốt-Hết-rôn, còn gọi là Hát-so (Giô-suê 15:25). Các sách Phúc âm không cho biết nhiều về thời niên thiếu của Giu-đa ích-ca-ri-ốt hoặc những ngày đầu theo Chúa. Nhà chép phúc âm Lu-ca tường
Read more

Thánh Kinh Luận Giải: LỜI DỰ NGÔN VỀ ĐẤNG MÊ-SI-A TRONG DÂN-SỐ KÝ 24:17-19

            Khi đề cập đến lời dự ngôn trong Cựu Ước về Chúa Cứu Thế giáng sinh, ta thường nhớ tới những lời tiên tri quen thuộc ở Ê-sai 7:14; 9:6; 11:1-2 và Mi-chê 5:2. Tuy nhiên, các sách khác của Cựu Ước cũng ghi chép rất nhiều lời báo trước về Đấng Mê-si-a ngự […]
Read more