Cựu ước

Thánh Kinh Luận Giải: LỜI DỰ NGÔN VỀ ĐẤNG MÊ-SI-A TRONG DÂN-SỐ KÝ 24:17-19

            Khi đề cập đến lời dự ngôn trong Cựu Ước về Chúa Cứu Thế giáng sinh, ta thường nhớ tới những lời tiên tri quen thuộc ở Ê-sai 7:14; 9:6; 11:1-2 và Mi-chê 5:2. Tuy nhiên, các sách khác của Cựu Ước cũng ghi chép rất nhiều lời báo trước về Đấng Mê-si-a ngự […]
Read more