Tân ước

Giu-đa ích-ca-ri-ốt

Theo Thánh Kinh, Giu-đa ích-ca-ri-ốt là con Si-môn, quê ở Kê-ri-giốt, xứ Mô-áp (Giê-rê-mi 48:24; A-mốt 2:2) hoặc ở Kê-ri-giốt-Hết-rôn, còn gọi là Hát-so (Giô-suê 15:25). Các sách Phúc âm không cho biết nhiều về thời niên thiếu của Giu-đa ích-ca-ri-ốt hoặc những ngày đầu theo Chúa. Nhà chép phúc âm Lu-ca tường
Read more