Home Uncategorized

Uncategorized

Việc Chúa Làm

Đức Chúa Trời đang hành động và Giáo hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam đã tham dự công việc Ngài làm trong 4 tháng qua, từ tháng 05-08/2019. Ngợi khen Chúa! “Thật, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại, Vì thế, chúng con vui mừng.” (Thi thiên 126:3 […]
Read more