Home Khải tượng và Sứ mạng

Khải tượng và Sứ mạng

KHẢI TƯỢNG

Mỗi hội thánh trong Giáo Hội là một cộng đồng vững mạnh, tăng trưởng và sống động để khiến muôn dân trở thành môn đệ qua mục vụ tế bào và trang bị môn đệ với mục đích biến đổi thế giới.

SỨ MẠNG

Giáo hội Giám lý Liên hiệp Việt Nam hiện hữu để làm cho Muôn Dân Thành Môn Đệ, đồng thời nhận diện và trao quyền lãnh đạo thuộc linh cho các hội thánh địa phương.