Home Mục đích – Tôn chỉ

Mục đích – Tôn chỉ

MỤC ĐÍCH (PURPOSE)

Mục đích của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam là truyền bá Phúc âm của Đức Chúa Trời và gây dựng niềm tin của tín hữu. Bên cạnh sinh hoạt tâm linh và đạo đức, Giáo Hội Tin Lành Giám Lý sẽ cố gắng phục vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu xã hội, giáo dục, y tế, v.v. của đồng bào theo lời Chúa dạy.

TÔN CHỈ (MISSION)

Tôn chỉ của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam là thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời và làm theo những lời dạy trong Kinh Thánh hầu đạt mục đích nêu trên.

Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam là một phần tử trong Hội Thánh phổ thông của Chúa trên hoàn vũ, gồm nhiều hệ phái Cơ-đốc. Vì vậy, Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam luôn luôn duy trì mối giao hảo tốt đẹp và sự tôn trọng đối với các hệ phái Tin Lành và các giáo hội Cơ-đốc khác.

Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi người theo hình ảnh Ngài. Vì thế, bất cứ người nào, không phân biệt sắc dân, ngôn ngữ, phái tính. tuổi tác, trình độ học thức, điều kiện kinh tế, đều được hoan nghênh đến thờ phượng, gia nhập và tham dự vào các sinh hoạt của Hội Thánh, miễn là thật lòng tin thờ Chúa và tuân giữ hiến chương nầy.

Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam tin rằng mọi quyền hành đều đến từ Thiên Chúa, nên tín hữu có bổn phận phải cầu nguyện cho nhà cầm quyền và vâng phục luật pháp, miễn là các luật pháp đó không đi ngược lại lời dạy của Chúa và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân (Rô-ma 13:1-7). Tín hữu của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp có trách nhiệm dự phần tích cực vào các sinh hoạt của cộng đồng và xã hội để giúp cho dân giàu, nước mạnh hầu cho mọi người cùng sống trong hòa bình, tự do, ấm no và hạnh phúc. Không một ai được phép đại diện hoặc lấy danh nghĩa Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp để hoạt động chính trị.

(Trích Hiến Chương của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam)