Home Thư viện

Thư viện

LINH LỰC TỪ ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN (LINH LỰC DO CẦU)Sa sút là dấu hiệu đáng buồn của thời đại chúng ta đang sống đây. Trong giới kỹ nghệ và thương mại cũng như trong giới thiêng liêng, lòng người ta sờn ngã vì sợ hãi, và một luồng bi quan ngấm ngầm lan tràn như ung độc qua mọi ngành của cuộc sinh hoạt quốc gia. Trong một thời kỳ như vậy, chúng ta phải tự nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời không chết: rằng Đấng “hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn y nguyên” (Hê-bơ-rơ 13:8) vẫn còn ngự trên ngôi thế lực và quyền phép, vẫn sẵn sàng và mong muốn, như mọi khi , được đến cứu giúp dân Ngài trong thì giờ họ túng ngặt kinh khủng hơn hết. Nếu chúng ta lần giở những trang sử, hoặc trần tục hay tôn giáo thì sẽ thấy lặp đi lặp lại lời quả quyết khích lệ rằng nếu chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đáp lại. Để thử nghiệm Ngài một lần nữa, chúng tôi xin phát hành bài khẩn cấp kêu gọi chúng ta quì gối xuống nầy như là một bản hiệu triệu toàn quốc cầu nguyện.Read more