Home Tín lý – Giáo lý

Tín lý – Giáo lý

BẢN TÓM TẮT TÍN LÝ, GIÁO LÝ 

Lời tựa

Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp[1] chia sẻ di sản chung về giáo lý với các Cơ Đốc nhân trong mọi thời đại và mọi quốc gia. Chúng ta cùng với Cơ-đốc nhân thuộc các giáo phái khác, tuyên xưng niềm tin vào Ba ngôi Đức Chúa Trời – Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Sự tuyên xưng nầy bao gồm chứng cứ Thánh Kinh về công việc của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo, sự tự dấn thân đầy lòng nhân từ của Chúa Cứu Thế vào các biến cố lich sử, và dự báo sự thiết lập hoàn toàn vương quyền của Ngài.[2]

Nhiều giáo lý quan trọng của Tin Lành thuần tuý được chuyển sang làm nguồn hiểu biết của Giáo Hội Giám Lý Liên Hiệp, thêm vào đó John Wesley cũng kết hợp chúng lại để tạo nên di sản đặc trưng của Giáo Hội Giám Lý. Nét đặc trưng của di sản thần học Wesley có thể nhận thấy trong một nhóm trọng điểm về giáo lý trình bày hành động của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo, chuộc tội, và thánh hóa mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sơ lược qua những phần dưới đây. Các phần này tóm tắt nội dung chính yếu giáo lý của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp dựa vào Thánh Kinh và các tài liệu như Hiến Chương, Tín Điều Tôn Giáo, Tuyên Xưng Đức Tin, Các Bài giảng Tiêu Chuẩn, Chú Giải Tân Ước, Nguyên Tắc Chung, Sách Giáo Luật, Sách Nghị quyết, Thánh Ca của Giáo hội Giám Lý Liên Hiệp, Sách Nghi Thức Thờ Phượng Của Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp.

Đức Chúa Trời

Chúng tôi tin nơi một Thượng Đế Vĩnh cửu là Đức Chúa Trời Chân thật, Hằng sống, và Thánh khiết. Ngài là Đấng Sáng tạo, Đấng Thống trị tối cao và Bảo tồn muôn vật, cả vật thấy được và không thấy được. Ngài là Đấng Quyền năng, Khôn ngoan, Công chính, Chí thiện, và Yêu thương. Ngài nhân từ quan tâm đến hạnh phúc và sự cứu rỗi con người.

Chúa Cứu Thế Giê-xu

Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời đích thực và con người đích thực, trong Ngài thần tánh cùng nhân tánh hợp nhất hoàn toàn và không thể phân cách được. Ngài là Ngôi Lời trở nên xác thịt, là Con Một của Đức Chúa Cha, sinh bởi Nữ Đồng Trinh Ma-ri do quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài sống cuộc đời làm nhiệm vụ tôi tớ, chịu thương khó và chết trên thập tự giá. Ngài được chôn, sống lại từ kẻ chết, và lên trời ở cùng Cha, từ đó Ngài sẽ trở lại. Ngài là Đấng Cứu chuộc và Trung Bảo đời đời, Đấng Cầu thay cho chúng tôi, và bởi Ngài, mọi người sẽ được xét đoán.”[3]

Đức Thánh Linh

                        Chúng tôi tin rằng Đức Thánh Linh là Đấng bắt nguồn từ và là một Ngôi vị cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngài thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự xưng công nghĩa, và về sự phán xét. Ngài dẫn dắt loài người qua sự đáp ứng của đức tin với phúc âm để gia nhập vào giáo hội. Ngài an ủi, nâng đỡ, thêm sức cho người trung tín và đưa họ vào mọi lẽ thật”.

Thánh Kinh

Chúng tôi tin rằng Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước, mặc khải Lời Đức Chúa Trời đến mức đầy đủ cho sự cứu rỗi nhân loại. Chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh, tiếp nhận Thánh Kinh để làm nguyên tắc và hướng dẫn đích thực cho đức tin và sự thực hành. Điều gì không được mặc khải trong Thánh Kinh hay không được Thánh Kinh thiết lập thì không được dùng làm tín điều và cũng không được dạy dỗ như là điều cần thiết cho sự cứu rỗi.[4]

Sự Sáng Tạo

Chúng tôi tin Đức Chúa Trời là Đấng Sáng tạo thế giới; và tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc mọi tạo vật. Chúng tôi tin Đức Thánh Linh là Đấng nhờ Ngài chúng ta nhận biết các sự ban cho của Đức Chúa Trời, và chúng tôi ăn năn tội lỗi vì đã lạm dụng sự ban cho của Thiên Chúa cho mục đích xấu xa. Chúng tôi xác nhận rằng thế giới thiên nhiên là công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời cam kết bảo vệ, phát triển, và sử dụng nó cách trung tín”.[5]

Loài Người Sa Ngã Và Phạm Tội

Chúng tôi tin rằng con người sa ngã khỏi sự công nghĩa và, vì xa cách khỏi ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng tôi thiếu mất sự thánh thiện và có khuynh hướng tội lỗi. Con người không thể nhìn thấy Nước Đức Chúa Trời nếu không được tái sanh. Nếu không do ân điển thiêng liêng, con người với sức lực của mình không thể làm điều thiện đẹp lòng Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng con người, được Đức Thánh Linh thúc giục và ban thêm sức, chịu trách nhiệm trong việc tự do thực thi ý chí hướng thiện của mình.[6]

Ân Điển Tiên Khởi

Chúng tôi thừa nhận ân điển tiên khởi của Đức Chúa Trời là tình yêu thương thiêng liêng bao trùm tất cả nhân loại, đến trước bất cứ và tất cả mọi thúc giục của lương tâm chúng ta. Ân điển nầy gợi lên ước vọng đầu tiên muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời, nhen lên ánh sáng yếu ớt của sự hiểu biết ý chỉ Đức Chúa Trời và khiến chúng tôi có được niềm xác tín mong manh rằng mình đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời cũng đánh thức trong chúng tôi lòng mong đợi sớm được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, hướng chúng ta đến sự ăn năn và đức tin.[7]

Sự Cứu Rỗi

Sự cứu rỗi là một thuật ngữ có ý nghĩa rộng rãi, bao hàm bước khởi đầu của ân điển cứu rỗi trong lòng và kéo dài đến sự hoàn thành trong vinh hiển ở thế giới bên kia. Trước hết, nguồn gốc mọi ơn phước của chúng ta là ân điển phong phú và ban cho không của Đức Chúa Trời. A-đam là người đứng đầu của toàn thể nhân loại đã khai mở nguồn suối tội lỗi và sự chết đến với loài người bởi sự vi phạm của mình; nhưng Chúa Giê-xu đã khai mở nguồn suối công chính và sự sống bởi những ân tứ ban cho không của Ngài. Thứ hai, công việc của Chúa Giê-xu khiến sự cứu chuộc loài người trở thành hiện thực theo cách thức phù hợp với sự công bình cũng như lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Các thuộc tính của Đức Chúa Trời phải được bảo tồn để không bị vi phạm, kể cả thuộc tính công bằng. Thuộc tính sau được bảo vệ như thế bởi hình phạt thật sự mà Đấng Cứu chuộc phải gánh chịu. Đồng thời Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính cho những người tin cậy vào Chúa Giê-xu. Thứ ba, sự giáng trần của Chúa Giê-xu tạo điều kiện cho sự giải thoát khỏi tội lỗi. Chính vì mục đích nầy mà Con Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra, đối với những ai tin cậy Ngài. Chúa có khả năng thanh tẩy “cả nguyên tội lẫn tội thực tế, xóa đi mọi điều vi phạm và mọi quyền năng”.

Các Thánh Lễ (Bí Tích)

Giống như các hệ phái Tin Lành khác, Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp chỉ công nhận hai thánh lễ do Chúa Giê-xu đã thiết lập là thánh lễ Báp têm và thánh lễ Tiệc thánh. Chúng tôi tin rằng báp têm là thánh lễ gia nhập Hội Thánh và nối kết với các tín hữu khắp nơi. Thánh lễ Báp têm là một biểu tượng cho đời sống mới, là giao ước tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa… và là một dấu hiệu tha thứ của Đức Chúa Trời cho mọi tội lỗi chúng ta. Cả người lớn và trẻ con đều có thể nhận lễ Báp têm và chỉ nhận một lần trong đời sống. Nước là biểu tượng đặc biệt của lễ báp têm. Giáo Hội Tin Lành Giám Lý Liên Hiệp cử hành thánh lễ Báp têm bằng một trong ba cách: Rảy nước, Đổ nước, hoặc Nhận chìm.

Thánh lễ Tiệc thánh là bữa ăn thánh với bánh và nước, tượng trưng cho thân thể và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người Tin Lành Giám Lý qua bữa ăn có thể cảm tạ Chúa đã chết cho tội lỗi mình. Thánh lễ Tiệc thánh nhắc đến đời sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu và mừng kính sự hiệp nhất của mọi tín hữu trong gia đình Đức Chúa Trời (Mác 14:22-24).

Sự Chết, Phán Xét, Và Cõi Đời Đời

Chúng tôi tin rằng sự chết là chắc chắn, và chính lúc chết tình trạng con người được quyết định. Linh hồn không chết với thân thể như niềm tin của người Sa-đu-sê khi họ phủ nhận sự sống lại. John Wesley tuyên bố mạnh mẽ rằng, “Không ai có thể làm gì để được cứu rỗi sau khi đời sống đã kết thúc.”

Đấng Christ được giao nhiệm vụ phán xét tất cả nhân loại, bởi vì Ngài được trở thành người. Tất cả mọi người đều phải đứng trước mặt Ngài vào ngày phán xét “dù họ còn sống khi Ngài tái lâm hay đã chết trước đó.” Bấy giờ hạnh phúc của con người hoàn toàn tùy thuộc vào “sự phục tùng Ngài đúng lúc và khiêm cung”, vì Ngài là quan tòa cuối cùng của họ.

Người không chịu ăn năn phải chịu hình phạt đời đời. Nhưng con đường của người được cứu chuộc càng lúc càng tỏa sáng cho đến ngày hoàn thiện. Đấng Christ sẽ biến đổi thân thể vật chất nầy trở nên hoàn hảo nhất, theo hình dạng tốt đẹp nhất. Thân thể của người được cứu chuộc sẽ mang hình ảnh thiên thượng trong sự thánh thiện và vinh hiển.

 


[1] Khi từ ngữ “Hội Thánh” được viết chữ hoa thì chỉ về Hội Thánh chung. Còn viết chữ thường thì chỉ về hội thánh địa phương.

[2] The Book of Discipline (2004) [Sách Giáo Luật 2004], tr. 41-42

[3] Sách đã dẫn, tr. 67.

[4] The Book of Discipline, tr. 67.

[5] Discipline, tr. 122.

[6] Discipline, tr. 68.

[7] Discipline, tr. 46